Cookie Policy / Privacy Policy

 1. Algemeen

FixSus bvba, met maatschappelijke zetel te Riemesteenweg 107, 9940 Ertvelde en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0810 913 961 (hierna ” FixSus”) vindt de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer uiterst belangrijk. FixSus wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel

mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. FixSus

wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar

klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. FixSus

vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar

persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens FixSus verzamelt, waarom,

hoelang en hoe u hierover controle hebt.

FixSus nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen

met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

 

 1. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op

alle bezoekers van de FixSus websites.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene

Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13

juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige

toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

FixSus streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren

telkens wanneer FixSus uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent

verwijst FixSus u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de

persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens en

verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of

identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar

wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met

name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,

een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,

fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke

persoon.

De persoonsgegevens die FixSus verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens

die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die FixSus verkrijgt

door uw gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten.

FixSus treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten

voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van

persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van FixSus’s producten en diensten. In die

hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de

eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door FixSus voor zover

nodig in het kader van de producten en diensten van FixSus.

 

 1. Doeleinden

FixSus verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens

worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Wanneer FixSus daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al

naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het

beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en

informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang

en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt FixSus persoonsgegevens voor de volgende

concrete doelen:

 

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en

diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt in FixSus’s forum, dan heeft FixSus in

ieder geval uw gegevens nodig. Alle informatie die FixSus in deze precontractuele fase over u

ontvangt, gebruikt FixSus alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals

u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij FixSus, zal FixSus u om een

aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, BTW nummer en zal FixSus ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens.

 

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

FixSus gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van

producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

 

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van FixSus.

FixSus kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe

producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan FixSus meent dat die interessant

kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

 

Om prestaties op te volgen.

FixSus kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar producten en diensten

te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via

marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het

opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is FixSus wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of

mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en

boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan

FixSus worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige

overheden mee te delen.

 

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

FixSus kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te

rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet

terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die FixSus uit deze analyses haalt,

wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio en FixSus’s processen te evalueren

en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 

 1. Beveiliging

FixSus streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de

fysieke kantoren als op het netwerk van FixSus. FixSus draagt zorg voor passende

organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

FixSus’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook

wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de

bescherming van persoonsgegevens.

Voor de beveiliging van gegevens heeft FixSus specifieke personen in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties.

FixSus heeft ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van het

netwerk, de infrastructuur en de informatiesystemen. Bovendien gebruikt FixSus allerlei

technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan

wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van FixSus dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en

zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend

voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van FixSus

verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting, …) is beschermd door de bepalingen over het

telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat FixSus en zijn medewerkers buiten de door de wet

opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke

communicatie.

FixSus’s websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de

bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

FixSus verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan

derden tenzij:

 

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of

schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen FixSus en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving.

Zo maakt FixSus onder meer gebruik van dienstverleners van aanbieders

van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten en aanbieders van online desktop diensten. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

Er een wettelijke verplichting is.

FixSus verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor FixSus of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet

zwaarder doorwegen.

FixSus toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien FixSus op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een

expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de

doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt FixSus uitdrukkelijke en ondubbelzinnige

toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie

verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt FixSus alle

persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt FixSus anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële

doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een

bepaald individu.

 

 1. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten

aanzien van FixSus, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt

10 van deze Privacy Policy. FixSus zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg

verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen

een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (

).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het

gerechtvaardigd belang van FixSus. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt FixSus de

verwerking van die persoonsgegevens tenzij FixSus dwingende gerechtvaardigde gronden voor de

verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband

houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze

persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde

persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd

worden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om

ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te

verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde

gronden zijn voor de verwerking door FixSus;

 1. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 2. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die

op FixSus rust.

FixSus zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij

gedeeltelijke verwijdering zal FixSus eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon

worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen

aangeboden worden door FixSus. FixSus kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen,

bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan

boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is FixSus bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens

voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van FixSus de beperking van de verwerking van uw

persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing

is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt

gedurende een periode die FixSus in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

 1. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en

verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

 1. FixSus heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u

heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 1. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of

de gerechtvaardigde gronden van FixSus zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door

FixSus.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst,

(ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als

betrokkene het recht om deze gegevens van FixSus te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare

en machineleesbare vorm, alsook om FixSus te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te

dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een

andere aanbieder.

 

 1. Bewaartermijnen

FixSus bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals

beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te

komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is FixSus

bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische

noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na

beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt

toegankelijk.

 

 1. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met FixSus deelt bij het gebruik van onze websites,

hanteert FixSus ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm

wordt door FixSus enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch FixSus behoudt zich het

recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing,

de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan

wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van

het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker

die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom

wordt van FixSus en dat door de loutere mededeling van informatie aan FixSus, deze laatste de

uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy

Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van FixSus middels het gebruik

van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door FixSus worden gewijzigd of

geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij

informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle

dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij

gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, klik hier voor ons cookiebeleid.

 

 1. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde

gericht worden aan:

FixSus bvba

Attn: Data Protection Team

Riemesteenweg 107, 9940 Ertvelde, Belgium

Tel: +32 9 393 46 00

e-mail:

 

 1. Wijzigingen

FixSus behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds

voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient

aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent